Oldalak

Mira

Mira
Napsugaram

2021. július 31., szombat

Ragyogás – a csönd fodraiban

A csönd fodraiban

 

Csak élünk régóta

a félholt mában,

végtelen hosszú,

elmélyült hallgatásban,

de néha, a sejtelmes,

zajtalan éjben

lassan élednek a fények

a csönd fodraiban,

s valahol körben,

árnyas est-ölelésben

élni kezd újra a táj;

moccan a vágy egy ágon,

rügy fakad – ághegyen ringó,

éledő álom.

 

 

Örömneszekre ébredés

– Változatok –

 

1.

Örömneszekre ébredés

 

Derengő sóhaj a táj, a lét,

mintha távoli boldogság után vágyón

szórná hűs izzadtságcseppjeit az alélt,

nesztelen' foszló hajnal.

Friss patak csörgedezik, viháncol,

átaraszol az éledő tájon,

nyomában tűnik a borús, hajnali álom,

és az ébredés küszöbére lendít,

elvegyülni réveteg örömneszekkel,

feledtetni nyomasztó félelmeket,

lángot vetve  sötét, lélekrontó,

kétségek közt homályló,

torz kísértéseknek.

E halk bánatot ringató tavaszon

már semmitől sem félek;

az égre nyúló fák fényekké lényegült

árnyéka védelmez

minden időben.

 

2.

Mindent odaadással

 

Mióta már,

hogy ez a gyöngéden ölelő szempár

– a te szemed – vigyázza

az utcalámpák árnyékában bújó

félszeg ölelés-emlékünk,

amikor sejtelmes hallgatásban

fényeket rajzolt az éj arcunkra és a tájra.

Ma ódákat ír körénk a csend.

Már nem találgatom értelmét a létnek,

mosolyom ráterül a világra.

Felesleges minden hiú ígéret és álom,

csak szeretni vágyom,

átúszni ezen az eszeveszetten zubogó

élet-sodráson,

sebhelyekkel is a szívünkön,

nem törődni már semmi mással,

csak szeretni,

szelíd akarással,

szeretni mindent-odaadással.

 

 

Igézet

 

már itt szalad a hajnal könnyű fénye

ébred a nap a tenger fölött

az égszínkék víz most vált smaragdzöldre

s a tükröződő hullámok között

elrejtőzik még egy csöppnyi béke

*

 

béke

 

magasztossá szépül

a táj a délelőttben

földig hajol a nap a víz fölött

a kék csöndön  átragyog a béke

s én meghajolok e fönség előtt

 

 

Ébredés

 

   Az álmos táj még szendereg,

fény-érintésre megremeg,

s amerre nézek, rezdülnek mind

az ébredő lények.

Rügyek pattannak hirtelen,

riadtan tápászkodnak

a bámész ághegyen.

   Szökik a csönd; rigó-pár rebben

nyújtózó ágról, hajnali násztól

kába gerle borzolja szemérmes

párját, s a viháncoló verébseregre

dühösen lecsap, mohón fölkapva

előlük a száraz magokat.

    A langyos napfény behajol

hozzám a nyitott ablakon,

arcomhoz bújik, míg ébredek.

Az utcán fásult emberek

– lehajtott fejjel mind siet –,

szemükben dermedt éj-mosoly,

de gondoktól gyűrött homlokukon

már szelíden táncol

a megcsúfolt reményű tavasz.

 

 

Ragyogás

 

Mint jegenyesoron a napmeleg,

minden tavasz új reményt teremt.

Árad a fény a fáradt arcokon,

és lebegünk a valóság felett.

 

Míg ringatóznak ősi dallamok,

a színek, fények pompája ragyog.

Ha átölel a csönd, a lelkeken

már új világra nyílnak ablakok.

 

 

A Fény liturgiája

 

Újra e rezzenetlen sejtelem,

az ünnepélyes békesség van itt,

és visszhangzik a csend a lelkeken,

árad a fény, mely majdnem elvakít.

 

Csitul a fájdalom, a könny apad,

kihajt a fű, bomlik ezer virág,

a horizonton aranylik a nap,

leveleket ringat minden faág.

 

 

Már veszni érzem

 

Hány nap még a végső ébredés,

ami a káoszból kivezet?

Hány csillag vakító fénye kell,

hogy tisztán lássunk,

ha számtalan gazság festi

koromsötétre az eget?

Miféle rend vezet

ki a zűrzavarból?

Már veszni érzem hitemet,

hogy meglátom újra

a felhők mögül felderülni a kék eget.

És hová lehet fellebbezni,

ha bűn és pusztulás fenyeget?

 

 

A tavasz misztériuma

- részlet -

 

Nézem a tájat

a rügyeket bontó

levelek közé rejtőző fákat

a tavasz elé térdelek

ég felé küldöm hálaimám

hogy megélhetem még

e rejtelmes feltámadását

a világnak

e fenséges újjászületést

amint lágyan rám hullatja

illatos fátyolát az alkony-ég

elsimítva  gyűrött

magányomat

 

 

Csönd-remegéssel

 

Éjjel

hazavitt egy különös álom.

Esti csendben terült elém az otthon,

a régóta elérhetetlen távol.

Rád gondoltam; hozzám simult a múlt;

a Hold kigyúlt, csillogó ezüstbe vont

egy hajdani alkonyt, és elfogott

valami rég elveszettnek hitt mámor.

A sejtelemben felragyogtak az apró csillagok,

fényüknél megláttam anyám imára kulcsolt,

áldott kezét –, apám is szelíd mosollyal állt ott…

A szél hűvösebbre váltott, és a fáradt, esti légben,

könnyű, fátyolos  csönd-remegéssel

rám hullt még sok szép, aranyló emlék,

a hársak édes illattal, hosszan ölelték,

hogy maradjon, fonja körül még

ez a meghitt melegség, 

ez az álomszép tavasz

fáradt szívemet.

 

 

Merengés kávéillat mellett

– Mónos Jenő festőművész grafikájára –

 

                Tavasszal

néha hosszan elrévedek,

a csészényi  illatos kávé felett.

Hagyom,

hogy szenderegjenek még az ébredő,

beszédes gondok. Nem engedem,

hogy a tolvaj Idő erővel rabolja el a reggeli,

meghitt csend-perceket.

Vágyom,

hogy velem maradjon a Pillanat,

amíg e szelíd időtlenségben

némán vajúdó percek − immár halálra ítélten –

lassan megszületnek.

                Nézem a kávéskanalat, ahogy

a mozduló pillanattal lassú táncot lejt

a hajnal sűrű illatában, és elgondolkozom:

mi-végre vagyok? Mi-végre a világ,

a nap, a felhők, színek, illatok…?

– és a tavaszba észrevétlenül beleolvadok.

Áldom a csendet, a múlt, jövő,

és Most-pillanatot, amelyben

– a világ parányi részeként – emberként –

létezem.

                Tisztul a kép, szólít egy hang.

A feladat:

percenként újjászületni, megélni

eljövő órákat, napokat.

Tenni a dolgomat: vágyni az új tavaszt,

az ébredéseket, a kávéillatot,

a hozzám hajoló

hajnal-pillanatot.

 

 

Ébredés

 

Már fészket rakott szívemben a hála,

bennem dobog újra a tavasz,

repülj, madár, vidd hírül a fáknak

rügyfakasztó boldogságomat!

 

Uram! – fogadd szívedbe imámat,

lelkesítsd a fázós hóvirágokat,

segíts nyílni a szerény ibolyáknak,

adj reményt a megfáradt világnak!

 

Már érlelődik bennem a tavasz,

de fellelhető még a tétlenség is;

nem más ez, mint örömteli próba,

ráébredni  alvó önvalómra.

 

 

Félek

montázs – (karantén)hangulataimból

 

Te, ki a földet, eget és vizeket

ezüstös fényeddel óvod  az időtlenségnek,

és esténként újra gyújtod az ég lámpásait,

hol csillagok őrzik az isteni holdfényt,

miért borítottál fekete fátylat

árva anyákra s férfiszívekre,

kik hősként éltek és szeretni jöttek ide?

 

Miféle átkozott világ az,

ahol a szívünk mindig fázik,

ahol velünk vacog a bánat,

a boldogság búvó oázis?

 

Ó, hol van a derengő gyermeki béke,

a türkiz égbolt angyal-ragyogása

ébenfekete éjszakák után,

mikor a hízott hold jeges udvarán

áttör a félszeg hajnali pír?

 

Nincs arca az emléknek, időnek,

alig verdeső szíve már némuló,

e kegyetlenségtől kiégett földi létnek.

Mégis élek...

 

… de hány nap még a végső ébredés,

ami a káoszból kivezet?

Hány csillag vakító fénye kell,

hogy tisztán lássunk,

ha számtalan gazság festi is

koromsötétre az eget?

 

Miféle tudomány

és rend vezet ki a zűrzavarból?

Már veszni érzem hitemet,

hogy meglátom még újra felderülni

a felhők mögül a kék eget.

Mondd, Uram, hová lehet fellebbezni

veszett remények miatt,

ha áltudománnyá lesz a szeretet,

és már csak bűn és pusztulás fenyeget?

*„Csak értéktelen, földi ékszerek,

azok vagyunk mi, mind itt, emberek!”

 

Néha mégis… tűnik a fényben a rettenet,

pirkad a reggeli ábránd,

felhőkhöz bújik a foszló, tündéri vágy,

és vijjogva szálló madárraj húzza tovább

az éledő, ezüstös álmot...

 

Félek,

mit hoz az éj még,

ha haragra lobban az isteni láng

és sötétbe borul végképp a világ?

Ó, jöjj, angyali hang,

hozz megváltó fohászt!

*V.L. sorai

 

 

Csillagszirmok

 

Bemelegítés csupán,

ahogy verseng a szélben,

majd boldogan landol

két seregély egy éppen

mély sóhajjal rügyeket bontó ágon.

Valami magasztos béke ül a tájon,

különös, éteri visszhanggal

felelget ide-oda a feketerigók,

zöldikék hada.

Az égi palást áttetsző,

hajnal-kék selyme

óvón hajol az anyaföldre,

angyali kórus köszönti zengve

az éledő bokrokat, fákat,

és a játszi fények a lágyan

ringó ághegyekre tűzik

az aranyfák lángoló

csillagszirmait.

 

 

Ragyogás

– a csönd fodraiban –

(versmontázs tavasz-hangulataimból)

 

Csak élünk régóta

a félholt mában,

végtelen hosszú,

elmélyült hallgatásban,

de néha, a sejtelmes,

zajtalan éjben

lassan élednek a fények

a csönd fodraiban,

s valahol körben,

árnyas est-ölelésben

élni kezd újra a táj,

moccan egy ágon a vágy…

 

halkul a sóhaj,

hamvad a tegnapi tűzn

hűvös a hajnal,

begombolom az álmom,

lábamhoz térdel a múlt;

 

és újra a rezzenetlen sejtelem,

az ünnepélyes békesség van itt,

visszhangzik a csend a lelkeken,

árad a fény, mely majdnem elvakít.

Csitul a fájdalom, a könny apad,

kihajt a fű, bomlik ezer virág,

a horizonton aranylik a nap,

leveleket ringat minden faág.

 

Mint jegenyesoron a napmeleg,

minden tavasz új reményt teremt.

Árad a fény a fáradt arcokon,

és lebegünk a valóság felett.

Míg ringatóznak ősi dallamok,

a színek, fények pompája ragyog.

Ha átölel a csönd, a lelkeken

már új világra nyílnak ablakok…

 

Csak nézem a tájat,

a rügyeket bontó,

levelek közé rejtőző fákat,

a tavasz elé térdelek,

ég felé küldöm hálaimám,

hogy megélhetem még

e rejtelmes feltámadását a világnak,

e fenséges újjászületést,

amint lágyan rám ejti

illatos fátyolát az alkony-ég,

elsimítva  gyűrött

magányomat…

 

Egy felém hajló

fénysugárhoz simulok,

megidézett sziluetted

körberajzolom,

aranyló búzaszem – hullsz elém,

megéledsz szívemen;

oltárcsend ünnepel,

fénytörés villan szembogaradon,

a ragyogástól

a lélegzet eláll…

 

 

Csillagtánc

 

Meglásd, végül legyőzzük mégis

mindazt, ami régóta rombol.

Mindent, ami szívünket tépi,

jó messzire űzünk magunktól.

 

Virágzó fák – állunk a fényben,

összehajolva, csendben várunk,

amíg a sok-sok szenvedésben

kegyelmet hajt minden águnk.

 

Együtt nem félünk már az éjben,

minden csillag nekünk világol,

egyik majd egyre fényesebben

ragyog, és táncot jár egy ágon.

 

 

Fenséges májusom

 

valami ismerős édes illattal

bódított el az álom

anyám arca villant egy dúsvirágú

hamvas orgonaágon

és eljöttek sorra mind

mosolyuk átragyogott a félhomályon

és fölsejlett a legpompásabb május;

a ház

a kert

a hajnal-szerenád

a zöld-fodrú fenséges fákon

átszökő törékeny sugáron

földerült apám szép mosolya is

ébredésig fényében fürödtem

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés